MONTAŻ W WARSTWIE OCIEPLENIA

Montaż okien w warstwie docieplenia – mocowanie mechaniczne

Czy poprawne zamontowanie okna poza obrysem muru konstrukcyjnego budynku jest zadaniem trudnym? Raczej nie. Tak zwany „montaż w warstwie docieplenia” nie nastręcza większych problemów o ile jest wcześniej właściwie zaplanowany. Planowanie powinno obejmować trzy fazy montażu. Pierwsza, to właściwe przygotowanie budynku i otworów okiennych, wybór techniki montażu, sposobu uszczelnienia połączeń oraz dobór odpowiednich materiałów. Druga, to mechaniczne połączenie okien z murem. Trzecia, obejmuje wykonanie uszczelnienia termoizolacyjnego oraz zabezpieczenie tej warstwy przed wpływami wilgoci zewnętrznej i wewnętrznej.

Ze względu na różnorodność wariantów wykonania ścian konstrukcyjnych budynku, świadomie pominiemy pierwszą fazę montażu, wychodząc z założenia, że w dobrym projekcie architektoniczno-budowlanym, inwestor powinien odnaleźć wszystkie informacje niezbędne do zaplanowania poprawnego montażu okien w warstwie docieplenia. Jeśli w Waszym projekcie nie ma na ten temat ani słowa, to chętnie podpowiemy jak to właściwie zrobić, ale w innym artykule, bowiem ten chcemy poświęcić wyłącznie drugiej fazie montażu, czyli sposobowi mechanicznego połączenia okien wyniesionych poza obrys ścian konstrukcyjnych budynku z murem ościeży.

Zależności wymiarowe i materiałowe dla systemu JB-D

Mechaniczne połączenie okien wyniesionych poza obrys ścian z murem ościeży wymaga zastosowania specjalnych elementów, konsoli i wsporników, które jednocześnie będą przenosiły na konstrukcję budynku obciążenia pochodzące od sił działających prostopadle do płaszczyzny okien (np. parcie wiatru), jak i sił działających równolegle do ich płaszczyzny (np. ciężar okna). Najpopularniejszym rozwiązaniem spełniającym te warunki jest system JB-D firmy SFS intec. System składa się z kilku typów konsoli dolnych, które powinny być dobierane w zależności od materiału z jakiego wykonane są mury budynku, odległości planowanego wysunięcia okna poza obrys ścian, ciężaru okna oraz konstrukcji jego części progowej, a także wsporników bocznych, które należy uznać za uniwersalne ponieważ w systemie występuje tylko jeden ich typ, wykorzystywany do montażu różnych okien.

Poniżej, przedstawiamy, a nieco dalej objaśniamy podstawowe zależności materiałowe i wymiarowe, na które koniecznie należy zwrócić uwagę planując wykonanie montażu w warstwie docieplenia przy użyciu wsporników bocznych i konsoli dolnych systemu JB-D.

Montaż w warstwie docieplenia w ścianach z:
Bloczków silikatowych pełnych, betonu i betonu komórkowego
powiększ zdjęcie
 • HV – zakres regulacji wysokości
 • AK – systemowy wymiar wysunięcia
 • AW – dodatkowa podpora wzmacniająca
 • ar – minimalna odległość pierwszego wkrętu od krawędzi ściany
 • a – minimalna odległość pomiędzy wkrętami mocującymi
 • FC – systemowe oznaczenie elementów mocujących dla ścian z betonu i cegły silikatowej
 • JB-DK – symbol literowy konsoli dolnej

Zakres regulacji HV

HV – zakres regulacji położenia dla wsporników bocznych JB-D wynosi w zależności od ich typu 40mm lub 60mm, a dla konsoli dolnych JB-DK maksymalnie 30mm. Warto jednak pamiętać, że podany maksymalny zakres regulacji liczony jest od powierzchni ściany ościeża do płytki wspornika konsoli dolnej, a zatem zawiera w sobie wymiar „grubości” konsoli JB-DK albo wspornika bocznego JB-D. Ta uwaga jest szczególnie ważna przy doborze konsoli dolnej w sytuacji gdy dolny ramiak ościeżnicy nie jest wyposażony w listwę progową, tak jak to pokazujemy na zamieszczonym poniżej zdjęciu.

Zdjęcie nr 1

W przedstawionej na zdjęciu nr 1 sytuacji montażowej, ze względu na konstrukcję kształtownika okiennego, a w szczególności brak listwy progowej, rzeczywisty prześwit pomiędzy dolną krawędzią ramy ościeżnicy, a podłożem ściany ościeża wynosić będzie około 25 mm, a maksymalny prześwit pomiędzy dolną krawędzią ramy ościeżnicy, a najwyżej położoną częścią podstawy konsoli dolnej zaledwie 15 mm. Te informacje mogą mieć znaczenie dla prawidłowego ustalenia szerokości szczelin dylatacyjnych jak i doboru pozostałych materiałów do wykonania uszczelnień oraz prawidłowego, a jednocześnie estetycznego wykończenia otworu okiennego.

Z odmienną sytuacją będziemy mieli do czynienia w trakcie montażu okna wyposażonego w listwę progową. Przykład widoczny jest na zdjęciu nr 2.

Zdjęcie nr 2

W większości systemów okiennych, po wpięciu listwy progowej w dolne wręby ramy ościeżnicy, funkcjonalna wysokość listwy wynosi około 25 mm – 30 mm. W widocznej na zdjęciu nr 2 sytuacji montażowej, wykorzystanie maksymalnego zakresu regulacji HV (30 mm), w połączeniu z funkcjonalnym wymiarem listwy progowej (25 mm – 30 mm) powoduje, że prześwit pomiędzy dolną krawędzią ramy, a murem ościeży okiennej będzie wynosił aż 55 mm – 60 mm. Przy takim wymiarze szczeliny dylatacyjnej prawidłowe wykonanie uszczelnień i późniejsze roboty wykończeniowe powinny być starannie zaplanowane na długo przed rozpoczęciem montażu okien.

Sama regulacja wymiaru HV dla konsoli dolnych JB-DK, niezależnie od ich typu jest stosunkowo prosta i odbywa się przy pomocy nakrętki M8. Przesuwając nakrętkę po gwintowanym trzpieniu uzyskujemy pożądaną odległość pomiędzy murem ościeży, a płytką wspornika, nie należy jednak przekraczać zalecanych przez system 30 mm. Układ regulacyjny konsola dolna – nakrętka M8 – trzpień wspornika pokazujemy na zdjęciu nr 3

Zdjęcie nr 3

Przy okazji, radzimy zwrócić uwagę na sposób ułożenia konsoli dolnej JB-DK na podłożu ściany ościeża. Wyprofilowanie konsoli sprawia, że jej kształt przypomina literę W lub M. Prawidłowe ułożenie powinno przypominać literę W. Odwrotne ułożenie konsoli dolnej może spowodować, że po jej obciążeniu oknem, ostre ramiona konsoli będą kruszyły zewnętrzną krawędź muru ościeży, szczególnie jeśli do jej wykonania użyto relatywnie miękkich materiałów, np. pustaków ceramicznych, bloczków silikatowych lub lekkiego betonu. Tego typu negatywne zjawisko może być przyczyną nie tylko degradacji ściany budynku, ale przede wszystkim postępującej deformacji kształtowników okiennych na skutek wadliwego poziomowania okna.

Systemowy wymiar wysunięcia – AK

AK – systemowy wymiar wysunięcia nie dotyczy wyłącznie okna i nie jest określeniem odległości na jaką odsuniemy jego wewnętrzną powierzchnię od lica ściany konstrukcyjnej. Proszę przyjrzeć się uważnie poniższemu schematowi. Systemowy wymiar wysunięcia AK określa odległość pomiędzy osią wspornika konsoli dolnej, a licem ściany konstrukcyjnej budynku.

W związku z takim sposobem ustalania wymiaru wysunięcia AK, niezwykle istotnym elementem przy wyborze konsoli dolnej i sposobu jej połączenia z kształtownikami okiennymi jest uwzględnienie geometrii kształtownika, a w szczególności wymiaru głębokości kształtownika ramy ościeżnicy.

Dlaczego to tak ważne? Spójrzmy na kolejny schemat:

Załóżmy, że mówimy o wymiarze wysunięcia konsoli AK równym 50 mm. Przyjmując, że głębokość standardowej pięciokomorowej ramy ościeżnicy wynosi 70 mm, a oś wspornika konsoli dolnej pokrywa się z osią kształtownika, oznacza to, że wewnętrzna powierzchnia kształtownika okna zostanie odsunięta od lica ściany budynku tylko o 15 mm, co w niektórych przypadkach może okazać się wysunięciem zbyt małym, aby dla wszystkich okien należycie skompensować ewentualne krzywizny powstałe w trakcie murowania ścian konstrukcyjnych budynku.

Jednocześnie na podstawie kolejnego rysunku bez trudu można wywnioskować, że dla kształtowników okiennych o różnej głębokości, nawet przy zastosowaniu dokładnie takiej samej listwy progowej, oś wspornika nie zawsze będzie „przecinała” geometryczny środek profilu, co bezpośrednio i w istotny sposób może wpływać na konieczność zwiększenia wymiaru wysunięcia AK dla uzyskania odpowiedniej odległości pomiędzy wewnętrzną powierzchnią okna, a murem budynku.

Pozostaje jeszcze odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób regulować wymiar wysunięcia AK konsoli dolnych JB-DK. Regulacja wysunięcia jest możliwa dzięki ich oryginalnej konstrukcji, którą doskonale widać na zamieszczonym poniżej zdjęciu. Przystępując do montażu, pierwszy wkręt mocujący (nr 1) umieszczamy (z zachowaniem odległości ar) w podłużnej szczelinie znajdującej się w centralnej części szyny konsoli. Nie dokręcamy go od razu „do oporu”, pozostawiając lekki luz, dzięki któremu konsola jest związana z podłożem, ale zachowuje możliwość swobodnego przemieszczania. Przesuwamy ją aż do uzyskania optymalnego wymiaru wysunięcia AK i stabilizujemy tę pozycję poprzez zamocowanie w odpowiednim otworze konsoli kolejnego wkrętu (nr 2). Teraz wystarczy je dokręcić aż do uzyskania oporu i… gotowe.

Warto w tym miejscu dodać, że konsola dolna jest tak skonstruowana, aby stanowiła szablon dla zachowania wymiaru ar. Wystarczy w szynie konsoli prawidłowo osadzić regulator wysokości z płytką lub kątownikiem, później przysunąć szynę do lica ściany (od zewnątrz), a początek podłużnej szczeliny idealnie wskaże miejsce dla osadzenia pierwszego wkrętu.

Mając na uwadze wszystkie powyższe zastrzeżenia należy zapamiętać, że w zależności od wybranego typu konsoli dolnej JB-DK systemowy wymiar wysunięcia AK może zawierać się w przedziale od 5 mm do 150 mm.

Dodatkowa podpora wzmacniająca AW

Jeśli wymiar wysunięcia AK wynosi 80 lub więcej milimetrów, albo montowane są okna o dużych rozmiarach lub znacznej masie własnej, system przewiduje stosowanie dodatkowych podpór wzmacniających AW 75, zintegrowanych z konsolą dolną JB-DK. O dopuszczalnej nośności konsoli dolnych JB-DK napiszemy w dalszej części artykułu, poniżej prezentujemy wygląd konsoli dolnej z podporą AW 75.

powiększ zdjęcie Konsola dolna JB-DK z dodatkową podporą wzmacniającą AW75 wyposażona w płytkę regulacji wysokości przeznaczona do montażu okien bez listwy progowej.
powiększ zdjęcie Konsola dolna JB-DK z dodatkową podporą wzmacniającą AW75 wyposażona w kątownik regulacji wysokości przeznaczona do montażu okien wyposażonych w listwę progową.

Zasady mocowania konsoli dolnych JB-DK – wymiar ar i a

Dla poprawności mechanicznego połączenia okna z murem przy wykonywaniu montażu w warstwie docieplenia z użyciem elementów systemu JB-D konieczne jest zachowanie prawidłowych zasad mocowania wsporników i konsoli dolnych do podłoża. Po pierwsze mocowania powinny być wykonywane wyłącznie przy użyciu wkrętów odpowiednich do materiału podłoża, po drugie należy zadbać, aby została zachowana wyznaczona zaleceniami systemu minimalna odległość 30 mm pomiędzy pierwszym punktem mocowania wspornika lub konsoli, a krawędzią ściany konstrukcyjnej (ar) oraz minimalna odległości pomiędzy punktami mocowań (a) wynosząca 25 mm. Powyższe zasady zostały przedstawione graficznie na poniższym schemacie rysunkowym.

Widoczne na schemacie oznaczenie literowe FC określa rodzaj wkrętów użytych do wykonania połączenia. Poniżej przedstawiamy wszystkie oznaczenia literowe i przeznaczenie wkrętów dostępnych w ramach elementów systemu JB-D.

FB Mocowanie w ścianie z pustaków
FC Mocowanie w ścianie z betonowej i z pełnej cegły silikatowej
IGR-T Mocowanie w ścianie z bloczków z betonu komórkowego

Wsporniki boczne i konsole dolne systemu JB-D

WSPORNIKI BOCZNE JB-D
powiększ zdjęcie
 • Wspornik boczny JB-D
 • Przeznaczony do mocowania ramiaków górnych i stojaków ościeżnic
 • Zakres regulacji położenia HV 40 mm
 • Wymiary maksymalnego wysunięcia AK: 50mm, 100mm, 150mm
powiększ zdjęcie Wspornik boczny JB-D

 • Przeznaczony do mocowania ramiaków górnych i stojaków ościeżnic
 • Zakres regulacji położeniai HV 60
  (dostępny na zamówienie)
 • Wymiary maksymalnego wysunięcia AK: 50mm, 100mm, 150mm
KONSOLE DOLNE JB-DK
powiększ zdjęcie Konsola dolna JB-DK HVP

 • Przeznaczona do mocowania ramiaków dolnych ościeżnic bez listwy progowej
 • Zakres regulacji położenia HV 30 mm
 • Wymiary maksymalnego wysunięcia AK: 50mm, 100mm
powiększ zdjęcie Konsola dolna JB-DK HVW

 • Przeznaczona do mocowania ramiaków dolnych ościeżnic wyposażonych w listwy progowe
 • Zakres regulacji położenia HV 30 mm
 • Wymiary maksymalnego wysunięcia AK: 50mm, 100mm
powiększ zdjęcie Konsola dolna JB-DK 100-AW75 HVP

 • Przeznaczona do mocowania ramiaków dolnych ościeżnic bez listwy progowej
 • Zakres regulacji położenia HV 30 mm
 • Wymiary maksymalnego wysunięcia AK: od 80mm do 100mm
powiększ zdjęcie Konsola dolna JB-DK 100-AW75 HVW

 • Przeznaczona do mocowania ramiaków dolnych ościeżnic wyposażonych w listwy progowe
 • Zakres regulacji położenia HV 30 mm
 • Wymiary maksymalnego wysunięcia AK: od 80 do 100mm
powiększ zdjęcie Konsola dolna JB-DK 150 AW75 HVP

 • Przeznaczona do mocowania ramiaków dolnych ościeżnic bez listwy progowej
 • Zakres regulacji położenia HV 30 mm
 • Wymiary maksymalnego wysunięcia AK: 150mm
powiększ zdjęcie Konsola dolna JB-DK 150 AW75 HVW

 • Przeznaczona do mocowania ramiaków dolnych ościeżnic wyposażonych w listwy progowe
 • Zakres regulacji położenia HV 30 mm
 • Wymiary maksymalnego wysunięcia AK: 150mm

Montaż w warstwie docieplenia w ścianie z pustaków

Pustaki ceramiczne, to jeden z najpopularniejszych materiałów do budowy ścian budynków. Relatywnie niski współczynnik przenikania ciepła dla tego typu materiałów ściennych sprawia, że są często wykorzystywane do budowy domów energooszczędnych, a nawet pasywnych, w których okna z reguły są montowane w warstwie docieplenia. Charakterystyczna konstrukcja pustaka sprawia, że nie ma możliwości wykonania standardowego połączenia konsoli dolnej z podłożem poprzez pionowe osadzenie wkrętów.

Rozwiązanie tego problemu montażowego w systemie JB-D dla konsoli dolnych JB-DK pokazujemy na poniższym schemacie

Aby nie wiercić „w pustkę” twórcy systemu JB-D stworzyli dodatkowy element montażowy oznaczony na schemacie literami ALW. ALW, to specjalny łącznik kątowy, dzięki któremu konsola dolna nie jest mocowana do podłoża ościeży, a od strony wewnętrznej do ściany konstrukcyjnej budynku. Jak wygląda konsola dolna JB-DK z elementem ALW prezentujemy poniżej.

powiększ zdjęcie Konsola dolna JB-DK 100 ALW HVP

 • Przeznaczona do mocowania ramiaków dolnych ościeżnic bez listwy progowej w ścianie z pustaka
 • Zakres regulacji położenia HV 30 mm
 • Wymiary maksymalnego wysunięcia AK: 100mm
powiększ zdjęcie Konsola dolna JB-DK 100 ALW HVW

 • Przeznaczona do mocowania ramiaków dolnych ościeżnic wyposażonych w listwę progową w ścianie z pustaka
 • Zakres regulacji położenia HV 30 mm
 • Wymiary maksymalnego wysunięcia AK: 100mm
powiększ zdjęcie Konsola dolna JB-DK 100 ALW-AW75 HVP

 • Przeznaczona do mocowania ramiaków dolnych ościeżnic bez listwy progowej w ścianie z pustaka
 • Zakres regulacji położenia HV 30 mm
 • Wymiary maksymalnego wysunięcia AK: 100mm
powiększ zdjęcie Konsola dolna JB-DK 100 ALW-AW75 HVW

 • Przeznaczona do mocowania ramiaków dolnych ościeżnic wyposażonych w listwę progową w ścianie z pustaka
 • Zakres regulacji położenia HV 30 mm
 • Wymiary maksymalnego wysunięcia AK: 100mm

Wszystkie inne zależności wymiarowe i oznaczenia podane na schemacie mają dokładnie takie znaczenia jak we wcześniej opisanych przykładach.

Nośność konsoli dolnych systemu JB-DK

Okna energooszczędne montowane w warstwie docieplenia, to zazwyczaj konstrukcje wyposażone w dwukomorowe pakiety szyb zespolonych i produkowane z kształtowników o dużej głębokości zabudowy, często nadal zbrojone stalowymi wzmocnieniami, co nie pozostaje bez wpływu na ich ciężar własny. Dokonując wyboru konsoli dolnych JB-DK odpowiednich dla naszego projektu trzeba brać pod uwagę także aspekt prawidłowego przenoszenia na konstrukcję budynku obciążeń od sił działających w płaszczyźnie okna, w tym od jego ciężaru. Poniżej przedstawiamy tabelę, w której znajdują się wartości maksymalnych dopuszczalnych obciążeń przypadających na jedną konsolę dla różnych typów konsoli dolnych JB-DK w zależności od systemowego wymiaru wysunięcia AK. Wartości obciążeń podawane są w Niutonach, zatem przypominamy naszym czytelnikom, iż należy przyjmować, że 10 N stanowi odpowiednik 1 kg.

Wsporniki boczne JB-D

Omówiliśmy już dość szczegółowo wszystkie podstawowe zagadnienia związane z konsolami dolnymi JB-DK. Przedstawiliśmy również wygląd i podstawowe dane techniczne wsporników bocznych JB-D. Teraz kolej na schemat montażowy i garść informacji, których w folderach systemowych nie znajdziecie.

Podstawową funkcją wsporników JB-D jest przenoszenie na konstrukcję budynku obciążeń pochodzących od sił działających prostopadle do płaszczyzny okna, na przykład parcia i ssania wiatru. Rola tych wsporników jest dokładnie taka sama jak zwykłych kotew powszechnie używanych do montażu okien w obrysie ościeży. Niewątpliwą różnicą pomiędzy zwykłą kotwą, a wspornikiem bocznym JB-D jest możliwość płynnej regulacji wysunięcia i położenia wspornika. Zasady określania regulacji położenia HV oraz wymiaru wysunięcia AK, czy też minimalne odległości ar i a dla mocowań wsporników są dokładnie takie same jak dla konsoli dolnych. Jedną różnicą jest tylko maksymalny zakres położenia HV wynoszący dla wsporników bocznych w zależności od ich typu 40 mm albo nawet 60 mm.

Wspornik boczny JB-D jest dwuczęściowy i składa się z elementu łączącego oraz szyny wspornika ze zintegrowanym trzpieniem do regulacji położenia HV wyposażonym w gniazdo typu TORX T25.

Zanim będzie można przystąpić do mocowania wspornika bocznego do ramy okna musi być ona odpowiednio przygotowana. Należy ją przewiercić „na wylot” wiertłem Ø 10,5 mm. Miejsce odwiertu nie jest „stałe”. Wybór punktu, w którym należy wykonać otwór uzależnione jest od geometrii i konstrukcji kształtownika ramy ościeżnicy. Ramy ościeżnic może nawiercać ekipa montażowa bezpośrednio na placu budowy, jednak zdecydowanie lepszą (staranniejszą i dokładniejszą) metodą jest wcześniejsze przygotowanie otworów przez producenta okna.

Na tak przygotowany otwór w ościeżnicy nakładamy element łączący wspornika bocznego i mocujemy go do zewnętrznej powierzchni ramy przy pomocy dwóch wkrętów.

Po ostatecznym umocowaniu elementu łączącego, w jego nagwintowane gniazdo bez najmniejszego problemu możemy wkręcić główną część wspornika bocznego. Tak zmontowana i zamocowana całość jest trwale połączona z ramą okna.

Kolejną czynnością jest umieszczenie ramy okna na uprzednio zamontowanych konsolach dolnych JB-DK i zamocowanie wsporników bocznych do muru ościeży. Podobnie jak to było w przypadku montażu konsoli dolnych, najpierw w podłużną szczelinę szyny wspornika bocznego wkręcamy jeden wkręt, ustawiamy wspornik w wybranym punkcie wymiaru wysunięcia AK i stabilizujemy pozycję poprzez dodanie kolejnego wkrętu w drugim punkcie mocowania wspornika. Zaleca się rozpoczęcie montażu wsporników bocznych od elementów, które położone są najwyżej na ramach bocznych, (stojakach ościeżnic).

Po ostatecznym ustabilizowaniu wymiaru wysunięcia AK i zakończeniu mechanicznego łączenia ramy okna z murem ościeży można przystąpić do ostatecznej regulacji położenia HV. Na konsolach dolnych robimy to poprzez zmianę pozycji nakrętki dystansowej M8. Regulacja położenia HV wspornika bocznego odbywa się poprzez gniazdo znajdujące się na szczycie trzpienia regulacyjnego. Dostęp do gniazda możliwy jest od strony wewnętrznej ramy ościeżnicy okna. Na dwóch kolejnych zdjęciach pokazujemy widoczne w głębi ramy gniazdo regulacyjne wspornika bocznego i jeden ze sposobów regulacji.

Regulacja wsporników bocznych jest właściwie ostatnim zadaniem ekipy montażowej przy wykonywaniu mechanicznej części robót montażowych związanych z wyniesieniem okna w warstwę docieplenia. Może jeszcze tylko taka uwaga by nie zapominać, że dla podniesienia estetyki wykonania, otwory regulacyjne w ramie ościeżnicy należy zasłonić odpowiednią zaślepką. Ostateczny efekt działań powinien być podobny do tego, który widać na kolejnym zdjęciu z palcu budowy.

Zasady rozmieszczania i liczebność konsoli JB-DK oraz wsporników JB-D

Kolejnym istotnym dla wszystkich inwestorów i sprzedawców zagadnieniem związanym z elementami montażowymi systemu JB-D jest prawidłowe ustalenie liczby konsoli i wsporników niezbędnych do poprawnego wykonania mechanicznego połączenia okna z murem. To ważne nie tylko ze względów technicznych, ale także ekonomicznych. Konsole i wsporniki JB-D nie kosztują tyle samo, co „zwykła” kotwa z blachy po puszce od groszku albo kołek w stalowej otulinie.

Właściciel systemu opracował dość przejrzyste zasady rozmieszczenia konsoli i wsporników dla różnych typów okien. Stosując się do nich łatwo określić ostateczną liczbę poszczególnych elementów systemowych niezbędną do prawidłowego wykonania mechanicznego połączenia okna z murem w każdym przypadku montażu okna w warstwie docieplenia.

Zasady rozmieszczania i liczebność konsoli dolnych JB-DK dla okien stałych i jednoskrzydłowych

 

Wymiar „L” Minimalna liczba konsoli
 • < 1000 mm
 • 1001 mm do 1700 mm
 • 1701 mm do 2400 mm
 • 2 szt.
 • 3 szt.
 • 4 szt.

Zasady rozmieszczenia konsoli:

 • od krawędzi okna – max 150 mm
 • pomiędzy konsolami – max 700 mm

Zasady rozmieszczania i liczebność konsoli dolnych JB-DK dla okien dwuskrzydłowych

 

Wymiar „L” Minimalna liczba konsoli
 • < 1000 mm
 • 1001 mm do 2000 mm
 • 2001 mm do 3400 mm
 • 2 szt.
 • 4 szt.
 • 6 szt.

Zasady rozmieszczenia konsoli:

 • od krawędzi okna – max 150 mm
 • pomiędzy konsolami – max 700 mm

Zasady rozmieszczania i liczebność wsporników bocznych JB-D dla wszystkich typów okien

 

Wymiar „L” Minimalna liczba konsoli
 • < 1000 mm
 • 1001 mm do 1700 mm
 • 1701 mm do 2400 mm
 • 2401 mm do 3100 mm
 • 2 szt.
 • 3 szt.
 • 4 szt.
 • 5 szt.

Zasady rozmieszczenia konsoli:

 • od krawędzi okna – max 150 mm
 • pomiędzy konsolami – max 700 mm

Rozmieszczenie wsporników JB-D dla górnego ramiaka ościeżnicy powinno być identyczne jak dla układu konsoli dolnych JB-DK mocowanych do progu ościeżnicy.

W przypadku braku możliwości mocowania ramy górnej, na przykład z powodu zintegrowania ramy okna z puszką rolety, zaleca się zwiększenie liczby wsporników na stojakach ościeżnicy o jeden na każdą stronę, (bok), szczególnie w oknach o znacznej wysokości, (np. balkonowych).

Posługując się przy montażu okien w warstwie docieplenia elementami systemu JB-D należy pamiętać, aby rozmieszczać je z zachowaniem symetrii wymiarów.

OKNOTEST.PL